Tulevat tapahtumat

 1. Kun­ta­lai­sil­ta­päi­vä

  Honkalakoti
  20.3.

  Kun­ta­lai­sil­ta­päi­vä Hon­ka­las­sa 20.3. klo 16–18. Tie­toa ja kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta: mm. kaa­va­muu­tok­set, kir­kon­ky­län taa­ja­man ti­lus­vaih­to, uu­si lä­hi­lii­kun­ta­puis­to. Järj. Ruo­ve­den kun­ta.

 2. Ylei­sö­ti­lai­suus: Poh­ja­ve­det ja maa-ai­nes­ten ot­ta­mi­nen.

  Honkalakoti
  20.3.

  Ylei­sö­ti­lai­suus: Poh­ja­ve­det ja maa-ai­nes­ten ot­ta­mi­nen. Yli­tar­kas­ta­ja Mer­ja An­ti­kai­nen Pir­kan­maan ely-kes­kuk­ses­ta Hon­ka­la­ko­dis­sa ke 20.3. klo 18. Järj. Vir­tain-Ruo­ve­den luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys.

 3. Omais­hoi­ta­jien ver­tais­tu­ki­ryh­mä

  21.3.

  Omais­hoi­ta­jien ver­tais­tu­ki­ryh­mä to 21.3. klo 13 SPR:n toi­mi­tu­val­la, Hon­ka­lan­tie 10. Mu­ka­na Tar­ja Lind­löf ap­tee­kis­ta ker­to­mas­sa lää­ke­hoi­don ar­vi­oin­nis­ta sekä ap­tee­kin pal­ve­luis­ta. Järj. Vir­tain kau­pun­gin so­si­aa­li­toi­mi.

 4. Ru­noil­ta

  Ruoveden kunnankirjasto
  21.3.

  Ru­noil­ta to 21.3. klo 18–19. Maa­il­man ru­nou­den päi­vä­nä Rei­jo Vä­hä­län ru­noil­ta ”Ru­no­ja ih­mi­sil­tä ih­mi­sil­le”. Järj. Ruo­ve­den kir­jas­to ja kult­tuu­ri­toi­mi.

 5. Kult­tuu­ri­kah­vi­la Soin­nun ru­no­ma­ti­nea

  24.3.

  Kult­tuu­ri­kah­vi­la Soin­nun ru­no­ma­ti­nea Soin­tu­las­sa su 24.3. klo 15. Oh­jel­mas­sa muun mu­as­sa In­ke­ri Jo­ki­sen ru­nois­ta koos­tet­tu, elä­män eh­too­puo­les­ta ker­to­va ru­no­si­ker­mä ”En minä elä­mää moi­ti”. Esiin­ty­jä­vie­rai­na Mer­ja…

ELINKEINOUUTISIA RUOVEDELTÄ

Ruovesi

HAE SIVUSTOLTA


YHTEISTYÖSSÄ

RUOVESI SOMESSA